เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรงสูง
Fluke 4180 Series มี 2 รุ่นให้เลือก คือ
  • Fluke 4180 Precision Infrared Calibrator, –15 °C to 120 °C
  • Fluke 4181 Precision Infrared Calibrator, 35 °C to 500 °C
เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ความเที่ยงตรงสูง ใช้คอนโทรล เลอร์ของ Fluke ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบ มีช่วงทำอุณหภูมิที่กว้าง โดยครอบคลุมเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดได้หลากหลายมา
คุณสมบัติเด่น
  • เป้าอุณหภูมิขนาดใหญ่ 6 นิ้ว ครอบคลุมพื้นที่การเห็นของเทอร์โมมิเตอร์
  • มีระบบแก้ไขค่าคลาดเคลื่อนจาก emissivity โดยเฉพาะ ที่ไม่มีในยี่ห้ออื่น
  • ปรับค่าตามความแตกต่างของ emissivity ในเทอร์โมมิเตอร์แต่ละรุ่น
  • เคลื่อนย้ายสะดวก สำหรับใช้งานภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว
  • รับรองความแม่นยำ
      อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ใช้เทคนิคการวัดอุณหภูมิจากรังสีที่แผ่ออกจากวัตถุ โดย ปริมาณรังสีจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุนั้น แต่วัตถุ 2 ชิ้นที่มีอุณหภูมิเท่ากัน อาจให้ ค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมาก จากการวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์ตัวเดียวกัน นั่นแสดง ว่ามีปัญหาจากการสอบเทียบแล้ว ความแตกต่างอุณหภูมินี้ เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยรวม กัน ซึ่ง Fluke 4180 Series ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว จึงให้ผลการสอบ เทียบที่เที่ยงตรง และแม่นยำกว่า
      ปัจจัยแรก คือ ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ไม่แน่นอน จากชนิดของวัสดุและลักษณะพื้นผิว ของของวัตถุที่วัดที่เปลี่ยนไป แม้ว่าจะสอบเทียบอุณหภูมิแล้วก็ตาม นั่นเป็นเพราะคุณ สมบัติที่เรียกว่า emissivity หรือดัชนีการเปล่งรังสีของวัตถุที่ต่างกัน (มีค่าระหว่าง 0  ถึง 1) หรือผลของวัสดุที่มีผิวเป็นมันวาวมีรังสีสะท้อนจากภายนอกรวมอยู่ด้วย เครื่องวัด อุณหภูมิแบบอินฟราเรดจึงมีค่า emissivity สำหรับป้อนให้ตัวอ่านเพื่อคำนวณค่า อุณหภูมิที่ถูกต้อง โดยอาจเป็นแบบปรับเลือกค่าได้หรือแบบคงที่ค่าเดียว ในการวัด อุณหภูมิที่แม่นยำจำเป็นต้องเลือกค่า emissivity ให้สอดคล้องกับวัตถุที่กำลังถูกวัด  ซึ่ง Fluke 4180 Series สามารถจำลองให้ค่าอุณหภูมิที่ปรากฏสอดคล้องกับค่า  emissivity ของเทอร์โมมิเตอร์ที่กำลังสอบเทียบได้
      ปัจจัยที่ 2 คือ ค่าคลาดเคลื่อนจาก "พิสัยการเห็นรอบข้าง" (peripheral vision)  ที่เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดยิงไปยังเป้าอุณหภูมิ ซึ่ง Fluke 4180 Series  แก้ไขด้วย 2 แนวทาง แนวทางแรก โดยปริมาณรังสีที่แผ่จากเครื่องสอบเทียบจะถูก ปรับให้สอดคล้องกับค่าการแผ่รังสีอ้างอิงมาตรฐาน ตามขบวนการ radiometric  calibration และแนวทางที่ 2 โดยการเพิ่มขนาดของเป้าอุณหภูมิเครื่องสอบเทียบให้ โตขึ้นถึง 6 นิ้ว เพื่อให้ครอบคลุมกว้างกว่า "พื้นที่การเห็น" (field of view) ของ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ซึ่งเพียงพอต่อการสอบเทียบได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อที่มีใน ตลาด

หมายเหตุ
  กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง