Seaward PrimeTest 100 ดูขนาดใหญ่กว่า

Seaward PrimeTest 100

สินค้าใหม่

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

0.00 ฿ ยังไม่รวมภาษี

รายละเอียดเพิ่มเติม

   เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing
or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้อง
จดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass
หรือ Fail

 • A Versatile Tester สามารถทดสอบ PAT Test, IEC Lead Test และ
  Power Socket Test ได้ในเครื่องเดียว
 • Easy to use ในความจริงแล้วการทดสอบ PAT Test ทำได้ยากแต่เครื่อง
  Primetest100 เครื่องนี้สามารถทำได้โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 • Hand-Sized-Highly Portable ขนาดเล็กพอดีมือ และน้ำหนักเพียง
  800 กรัมเท่านั้น

ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

 • Continuity Test 200mA (ทดสอบความต้านทานของขากราวด์)
 • Insulation Test 500V (ทดสอบความเป็นฉนวน)
 • Equivalent Leakage Class l Test (วัดค่ากระแสไฟรั่วของเครื่องใช้
  ไฟฟ้าประเภทที่
  1)
 • Equivalent Leakage Class ll Test (วัดค่ากระแสไฟรั่วของเครื่องใช้
  ไฟฟ้าประเภทที่
  2)
 • IEC Lead/Polarity Test (ทดสอบสาย Power Cord)

Seaward PrimeTest 100 ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้

 • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายกราวด์หรือค่าความเชื่อมโยงของ
  สายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่อง
  ใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
 • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมี
  ชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้าน
  ทานฉนวน
 • Equivalent Leakage Class l Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว
  กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับหรือสัมผัสกับ
  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า
  อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด
 • Equivalent Leakage Class ll Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ที่เปลือก
 • IEC Lead/Polarity Test ทดสอบสายไฟฟ้าแบบที่ถอดออกได้ ทดสอบค่าความ
  ต่อเนื่อง ความถูกต้องของสาย
  L-N-PE และค่าความต้านทานฉนวน (Anchor AC
  Power Cord)

หมายเหตุ กรุณาเช็คสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนสั่งซื้ออีกครั้ง

ดาวน์โหลด